ספרות עברית (מסלול א' עם עבודת גמר מחקרית-תזה, מסלול ב' עם בחינות גמר בכתב ובע"פ) 
בתכנית נלמדים המדורים הבאים: ספרות חז"ל והספרות העממית; ספרות ימי-הביניים; הספרות העברית החדשה (התלמיד יבחר מדור ראשי ומדורים משניים).

מבנה הלימודים במסלול א' (כתיבת תזה)
משך הלימודים שלוש שנים

סמינר מתודולוגיות ותיאוריות                      4 שש"ס
מדור ראשון 3 סמינרים (4 שש"ס כ"א)         12 שש"ס
מדור שני 2 סמינרים (4 שש"ס כ"א)             8 שש"ס
מדור שלישי סמינר (4 שש"ס)                     4 שש"ס
סמינר בספרות השוואתית                          4 שש"ס
סה"כ                                                       32 שש"ס

עבודות סמינריוניות
התלמיד יגיש שתי עבודות סמינריוניות בספרות עברית בשני מדורים שונים ואצל מרצים שונים.
הגשת עבודות:
קורס שנלמד בסמסטר א - עבודה תוגש בסוף חופשת הפסח
קורס שנלמד בסמסטר ב - עבודה תוגש בסוף אוגוסט

שפה זרה (בהתאם לנושא המחקר) ובאישור יועץ מ.א. עד רמת מתקדמים סה"כ 16 שש"ס אינה נכללת בשקלול

כתיבת תזה תעשה בהתאם להנחיות החוג לספרות והרשות ללימודים מתקדמים.
יש למצוא מנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנה ב'. כתיבת התזה תעשה בשנה ג'.

סמינר מחלקתי ופורום מחקר
התלמידים ישתתפו במפגשים סמינרים מחלקתיים ובמפגשי פורום מחקר

מבנה הלימודים במסלול ב (בחינות גמר בכתב ובע"פ)
משך הלימודים שנתיים
סמינר מתודולוגיות ותיאוריות                         4 שש"ס
מדור ראשון 3 סמינרים (4 שש"ס כ"א)            12 שש"ס
מדור שני 2 סמינרים (4 שש"ס כ"א)                8 שש"ס
מדור שלישי סמינר (4 שש"ס)                        4 שש"ס
3 סמינרים בספרות השוואתית (4 שש"ס כ"א)  12 שש"ס
סה"כ                                                          40 שש"ס

עבודות סמינריוניות
התלמיד יגיש שלוש עבודות סמינריוניות: שתיים בספרות עברית בשני מדורים שונים ואצל מרצים שונים ועבודה אחת בספרות השוואתית.
הגשת עבודות:
קורס שנלמד בסמסטר א - עבודה תוגש עד סוף חופשת הפסח
קורס שנלמד בסמסטר ב - עבודה תוגש בסוף אוגוסט

סמינר מחלקתי 
התלמידים ישתתפו בשישה סמינרים מחלקתיים

בחינות גמר בכתב ובע"פ
הנחיות לבחינות גמר בכתב ובע"פ ניתן למצוא באתר החוג לספרות-מידע לסטודנט
נושא לבחינה בע"פ יבחר בתיאום עם הבוחן, ויאושר ע"י האחראית לבחינות הגמר. (בחינה אישית)
בחינת הגמר בכתב היא בחינה תאורטית לכלל התלמידים המסיימים מסלול ב.
בחינות הגמר תיערכנה בסוף הקיץ של השנה השנייה ללימודי התואר השני.