ספרות עברית והשוואתית מבנה הלימודים במסלול א (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה)
קיימת אפשרות למסלול אישי באישור הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.

מבנה הלימודים במסלול א (כתיבת תזה)

סמינר מתודולוגיות ותיאוריות                            4 שש"ס
עבודה מחקרית (תיזה)                                   4 שש"ס5סמינרים (4 שש"ס כ"א) בספרות השוואתית      20 שש"ס2סמינרים (4 שש"ס כ"א) בספרות עברית           8 שש"ססה"כ                                                             36 שש"ס


שפה זרה (בהתאם לנושא המחקר) עד רמת מתקדמים סה"כ 16 שש"ס אינה נכללת בשקלול
רישום בהתייעצות עם יועץ מ.א.

עבודות סמינריוניות
התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות בשני תחומים שונים אצל מרצים שונים.
תאריכי הגשה:
קורס שנלמד בסמסטר א - עבודה תוגש בסוף חופשת הפסח
קורס שנלמד בסמסטר ב - עבודה תוגש בסוף אוגוסט

סמינרים מחלקתיים ופורום מחקר
התלמידים ישתתפו בשישה סמינרים מחלקתיים ובמפגשי פורום מחקר

כתיבת תזה תעשה בהתאם להנחיות החוג לספרות והרשות ללימודים מתקדמים.
יש למצוא מנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנה ב'. כתיבת התזה תעשה בשנה ג'.

שקלול הציונים מסלול א'
40% עבודות גמר מחקרית (תזה) 
30% שתי עבודות סמינריוניות 
30% ציוני סמינרים 


ספרות עברית והשוואתית מבנה הלימודים במסלול ב (בחינות גמר בכתב ובע"פ)
משך הלימודים שנתיים
סמינר מתודולוגיות ותיאוריות                               4 שש"ס
5 סמינרים (4 שש"ס כ"א) בספרות השוואתית         20 שש"ס
4 סמינרים (4 שש"ס כ"א) בספרות עברית              16 שש"ס
סה"כ                                                                 40 שש"ס

עבודות סמינריוניות
התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות בספרות השוואתית, אצל מרצים שונים.
ניתן לכתוב עבודה אחת בספרות עברית.

תאריכי הגשה:
קורס שנלמד בסמסטר א - עבודה תוגש בסוף חופשת הפסח
קורס שנלמד בסמסטר ב - עבודה תוגש בסוף אוגוסט

סמינרים מחלקתיים 
התלמידים ישתתפו בשישה סמינרים מחלקתיים

בחינות גמר בכתב ובע"פ

הנחיות לבחינות גמר בכתב ובע"פ ניתן למצוא באתר החוג לספרות-מידע לסטודנט
נושא לבחינה בע"פ יבחר בתיאום עם הבוחן, ויאושר ע"י האחראית לבחינות הגמר. (בחינה אישית)
בחינת הגמר בכתב היא בחינה תאורטית לכלל התלמידים המסיימים מסלול ב.
בחינות הגמר תיערכנה בסוף הקיץ של השנה השנייה ללימודי התואר השני.

שקלול הציונים מסלול ב'
20% בחינת גמר
45% שלוש עבודות סמינריוניות
35% ציוני סמינרים