הלימודים לתואר שני (מ"א)
יו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים:  פרופ' דינה שטיין

מטרת הלימודים
לימודי התואר השני בשתי מגמות ההתמחות: ספרות עברית וספרות השוואתית  מהווים המשך ללימודי התואר הראשון, ומטרתם להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטים בחקירה
תיאורטית והשוואתית של ספרות העולם ובחקר הספרות העברית לדורותיה.
מטרת הלימודים במסגרת התכנית לכתיבה יוצרת היא לשכלל את יכולת הכתיבה האישית ואת המודעות לקשר שבין יצירה ומחקר.
מטרת התוכנית לעריכה ספרותית ותרגום היא להכשיר עורכים ומתרגמים לזירת הספר העברית, כלומר עריכת טקסטים עבריים ותרגום משפות מוצא שונות אל העברית.תכניות הלימוד ומסלולי הלימוד - ראו פירוט לכל תכנית בתפריט ראשי-תכניות לתואר שני

ספרות עברית – במסלול א' עם תזה ובמסלול ב' עם בחינות גמר בכתב ובע"פ

ספרות השוואתית - במסלול א' עם תזה ובמסלול ב' עם בחינות גמר בכתב ובע"פ

עריכה ספרותית ותרגום – במסלול א' עם תזה ובמסלול ב' עם פרויקט גמר

כתיבה יוצרת- במסלול ב' עם פרויקט גמר

מסלול אישי – במסלול א' עם תזה בהתייעצות ובאישור יועץ מ.א. בלבד

מסלול מואץ למ.א. -  עם תזה או עם בחינות גמר בכתב ובע"פ


תנאי הקבלה לכלל המועמדים
מועמדים המבקשים להירשם ללימודי התואר השני חייבים למלא אחר התנאים הבאים:
1. בעלי תואר ראשון בספרות עברית או השוואתית או חוג ספרותי, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיגו בלימודי התואר הראשון ציון משוקלל של 80 לפחות,
בכל אחד מחוגי הלימוד שלהם לתואר ראשון.
2. נרשמו בזמן הדרוש והגישו למדור הרשמה את המסמכים הדרושים (מקור/נאמן למקור).
3. מילאו דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג. ראו מידע על תכנית השלמות בנפרד.
4. 
מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה
יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-
GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. 

מומלץ לקרוא את התקנון ללימודי תואר שני באתר הרשות ללימודים מתקדמים.

הערות כלליות  

-המתמחים במסלול ב בתכניות ספרות עברית והשוואתית פטורים מלימודי שפה זרה שניה.

-הזכאות לתואר מוסמך במסלול ב' (עם בחינות גמר או פרוייקט גמר) אינה מאפשרת לימודים ישירים לקראת תואר שלישי.

-כל תלמידי המ.א. ידרשו להשתתף בשישה סמינרים מחלקתיים במהלך התואר.

-כל תלמידי המסלולים המחקריים ידרשו להשתתף בשישה סמינרים מחלקתיים ובפגישות פורום המחקר במהלך התואר.


תעודות סיום
מוסמכי כלל התוכניות יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לספרות עברית והשוואתית בהתאם לתוכנית אותה סיימו.
מוסמכי התוכנית לכתיבה יוצרת ועריכה ספרותית ותרגום יקבלו בנוסף לתעודת המוסמך, ספח התמחות.