הלימודים לתואר שני (מ"א)

יו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים:  פרופ' דינה שטיין

מסלול מואץ למ"א (מסלול א' עם כתיבת גמר מחקרית-תזה, מסלול ב' עם בחינות גמר בכתב ובע"פ) 
תלמיד לתואר ראשון שיזוהה כמצטיין על פי הקריטריונים של החוג יוכל להירשם ללימודי מסלול מואץ לקראת השנה השלישית ללימודי הב"א שלו.
לתכנית יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודיהם בחוג בשנים א'-ב' בציון ממוצע 90 ומעלה, יומלצו על ידי מורי החוג לוועדה החוגית ללימודים מתקדמים
ויעמדו בראיון קבלה אצל ראש החוג או יו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים.
היוזמה להתקבל למסלול המואץ יכולה לבוא מצד התלמיד או מצד מורי החוג.
תלמיד במסלול דו-חוגי ימציא אישור מראש החוג, המציין כי הוא יוכל לסיים את חובות הלימודים לתואר בוגר עד תום השנה השלישית ללימודיו.
הערה: קבלה למסלול המואץ טעונה אישור דיקן הרשות ללימודים מתקדמים.


מבנה הלימודים
משך הלימודים לתואר ראשון ושני במסלול המואץ - מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית חמש שנים
משך הלימודים לתואר ראשון ושני במסלול המואץ - מסלול ב' עם בחינות גמר בכתב ובע"פ הינו 4 שנים

התלמיד יחויב בכל מכסת הלימודים של התואר הראשון והשני.
תלמיד שלא יסיים כל חובותיו לתואר בוגר בתום שנה ג' במסלול הדו-חוגי או החד-חוגי לא יוכל ללמוד במסלול המואץ למ"א.

מבנה הלימודים במסלול המואץ
בשנה ג' ללימודיו (האחרונה לתואר בוגר) :
1. ישלים את יתרת חובותיו לתואר בוגר.
2. ישלים קורסי תואר שני בהיקף 12 שש"ס לפחות:
     סמינר מתודולוגיות ותאוריות    4 שש"ס
    3-2 סמינרים מתוכנית המ.א. לפי מגמת ההתמחות ספרות עברית/ספרות השוואתית  8- 12 שש"ס
3. יגיש עבודה סמינריונית באחד מהקורסים תואר שני בהתאם למגמת ההתמחות
4. תלמיד במסלול א יתחיל לימודי שפה זרה בהתאם לנושא המחקר עד רמת מתקדמים (16 שש"ס)
5. תלמיד מסלול א ימצא מנחה ל
כתיבת תזה מתוך מורי החוג שיהיה גם היועץ שלו להכוונת לימודיו לשנה ד' של לימודיו.
בשנה ד' ללימודיו (הראשונה ללימודי המ.א.)
1. ישלים את חובותיו בלימודי המ.א. בהתאם למסלול: עד לסך של 32 שש"ס במסלול א ו- 40 או 44 שש"ס במסלול ב' על פי תחום התמחותו.
2. יגיש עבודות סמינריוניות בהתאם להתמחות: שתיים במסלול א' או שלוש עבודות סמינריוניות במסלול ב'.
3. תליד מסלול א ישלים שפה זרה ברמת מתקדמים

הערות:
1. תלמידי מסלול א יגישו עבודתגמר מחקרית לשיפוט בשנה ה' ללימודים לאחר שהצעת התזה תאושר ע"י הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.
2. תלמידי מסלול ב יעמדו בתום שנה ד' בבחינות גמר בכתב ובע"פ.
3. התלמידים בשני המסלולים מחוייבים להשתתף בשישה סמינרים מחלקתיים במהלך הלימודים. תלמידי מסלול א מחויבים הבהשתתפות בסמינרים מחלקתיים ובפורום מחקר.