הלימודים לתואר ראשון - מגמת ספרות עברית

המגמה לספרות עברית
המגמה בנויה משלושה מדורים עיקריים:
1. ספרות המדרש, האגדה והספרות העממית:
במדור הספרות העממית נלמדות יצירות מן הספרות העממית לדורותיה. נבחנת הפואטיקה של הספרות העממית והסוגות השונות כמו המיתוס, האגדה, המעשיה ועוד. כמו כן, נידונות גישות מחקר שונות כמו הגישה ההשוואתית, הגישה הפורמליסטית, הגישה הסטרוקטורליסטית ועוד. 
במדור האגדה נלמדות היצירות הספרותיות של תקופת חז"ל, מן המאות הראשונות לספירה. אלה כוללות קטעי פרשנות קדומה למקרא )המדרש(, וכן סיפורים, משלים ודברי חכמה )האגדה( שנדרשו ונלמדו בבית הכנסת ובבית המדרש. מטרת הלימודים במדור היא להקנות לתלמידים את הכרת צורותיה ותכניה של ספרות זו, תוך הערכה של מקומה בתהליכים היסטוריים, ספרותיים ומחשבתיים של תרבות עם ישראל
"בעת העתיקה".

2. ספרות ימי-הביניים:
במדור ספרות ימי הביניים נערוך היכרות עם הספרות העברית העשירה שנכתבה מאז המאה החמישית ועד המאה החמש-עשרה בספרד, בפרובאנס, באיטליה ובארצות המזרח. בהשפעת הסביבה התרבותית שבה חיו, העמידו היוצרים היהודיים יצירה עברית רב-תרבותית, מגוונת וענפה, ששימשה כמבע עקבי, חי ותוסס לרחשי העם והיחיד. הספרות העברית ליוותה בימי הביניים את היהודי המשכיל כחלק מהכשרתו התרבותית, ובאה לידי ביטוי מעשי הן בבתי-הכנסת והן במשתאות החצר. תכניה של ספרות זו וסוגותיה משתרעים מן הפיוט המזרחי הקדום בארץ ישראל הביזנטית, דרך שירת 'תור הזהב' המקושטת באנדלוסיה המוסלמית ועד ספרות הפרוזה החרוזה בספרד הנוצרית, שתכניה נועזים, משעשעים וסטיריים כאחד. מתוך קריאה ספרותית ביקורתית ביצירות התקופה נתוודע למבחר יוצרים, לסוגות, לתכנים, לצורות ולמטרות הכתיבה; נכיר את הרקע התרבותי, הפוליטי והחברתי שאפשר את התגבשות היצירה העברית בימי-הביניים, ונבחן את הקונבנציה, את הייחוד ואת הזיקות שבין הספרות העברית לבין הספרויות המוסלמית והנוצרית, כמו גם, בינה לבין המציאות 
החברתית וההיסטורית.

3.הספרות העברית החדשה:
במדור הספרות העברית החדשה אנו מציעים התבוננות מעמיקה בקורפוס עשיר של יצירות מן השירה, הדרמה, והפרוזה העברית שנכתבו משלהי המאה התשע עשרה ועד ימינו אלה. התמטיקה והפואטיקה) תכנים וצורות (המגוונות העולות ממגוון הטקסטים נוגעת בשני צירים ראשיים. מצד אחד ליווי תהליך התחייה הלאומית, כמו גם ביקורת עליה, ומן הצד השני ביטוי לנפש היחיד ולבטיו. ייחודה של הספרות העברית בצד נושאים אוניברסליים ודרכי מבע המשותפים לה ולכל הספרויות יעמדו לנגד עינינו בדיונים בטקסטים העבריים. 
כמו כן נעסוק בגישות מחקר שונות בדגש על דרכי הפרשנות המתחדשות.

תנאי קבלה

1.עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג (סכם 500)
2. ראיון אישי
3.תלמידים שלא סיימו בית-ספר תיכון עברי יידרש ולעמוד בבחינתי ע"ל ברמה הנדרשת בחוג 125

חשוב: ניתן להירשם לקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית טרם הגשת מועמדות ללימודים בחוג ובכך לשפר את סיכויי הקבלה. המכינה האוניברסיטאית מציעה גם קורסי אנגלית בכל הרמות.

!!!שימו לב: אין קורס האוריינות במכינה מהווה תחליף לבחינת היע"ל ולהשגת הציון הנדרש בחוג!!!


המסלול הדו-חוגי
משך הלימודים 3 שנים ובמהלכן חייב התלמיד להשלים מכסה של 60 נקודות כדלהלן:

4 נ'
4 שש"ס
מבוא לפרוזה
4 נ'
4 שש"ס
מבוא לשירה
4 נ'
4 שש"ס
מבוא לדרמה ולתיאטרון
4 נ'
4 שש"ס
מבוא לספרות עממית
4 נ'
4 שש"ס
מבוא למדרש ואגדה
4 נ'
4 שש"ס
מבוא לשירה העברית בימי הביניים
0 נ'
2 שש"ס
הדרכה ביבליוגרפית
4 נ'
4 שש"ס
תחנות בספרות העברית החדשה (בשנה ב')
4 נ'
4 שש"ס
מהי ספרות? (גישות ומושגי יסוד בתאוריה הספרותית במאה ה- 20) (בשנים ב' או ג')
4 נ'
4 שש"ס
קורס בחירה מ"דרך הרוח" באישור יועצת ב.א.
8 נ'
8 שש"ס
שיעורי בחירה מרשימת הקורסים בדרג 1 או 2
8 נ'
8 שש"ס
2 סמינריונים במגמה לספרות עברית (שימו לב: אחד חייב להיות בספרות עברית חדשה אחד במדור האגדה-חז"ל והספרות העממית או מדור ימי הביניים )
תנאי לכניסה לסמינריון: שמיעת קורס מבוא בתחום
8 נ'
8 שש"ס
שעורי בחירה מהמגמה לספרות השוואתית (דרג 1 או 2 )
יש אפשרות לבחור גם בסמינריון אחד כקורס שמיעה

המסלול החד-חוגי
למסלול החד-חוגי יתקבלו התלמידים בשנה השניה ללימודיהם בחוג לספרות עברית והשוואתית שעמדו ברישות המעבר לשנה ב' ובממוצע 80 לפחות בחוג לספרות וכן בחוג ממנו הם מבקשים לעבור. הלימודים בחוג השני יוכלו להחשב כמקבץ באישור יועץ ב.א. ובהתאם לציונים כנדרש.

60 נ'
קורסים במגמה לספרות עברית
40 נ'
קורסים במגמה לספרות השוואתית
20 נ'
מקבצים (חוץ-חוגיים)
סה"כ 120 נ'

התוספות למסלול החד-חוגי מתחלקות לפי הפירוט הבא:

א - במגמה לספרות עברית
4 נ'
4 שש"ס
1 סמינריון כתיבה
16 נ'
16 שש"ס
4 קורסים לפי בחירת התלמיד מתוך תכנית המגמה
סה"כ 20 נ'
ב - במגמה לספרות השוואתית
4 נ'
4 שש"ס
1 סמינריון כתיבה
4 נ'
16 שש"ס
4 קורסים לפי בחירת התלמיד מתוך תכנית המגמה
סה"כ 20 נ'
ג - במקבצים
על התלמיד להירשם למקבץ אחד או שניים בהיקף של 20 נ'. התלמיד רשאי לבחור את הקורסים מבין החוגים והמקבצים הבאים: המקבץ לפולקלור, המקבץ ליידיש, המקבץ לדרמה או מקבץ אחר שיאושר ע"י יועץ החוג

תנאי המעבר ובחינות - כמו במסלול הדו-חוגי.

עבודות סמינריוניות
התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות במגמה לספרות עברית (אחת בכל מדור). בנוסף לכך יגיש התלמיד עבודה סמינריונית רביעית
במגמה לספרות השוואתית. התלמיד לא יכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.


תאריכי הגשה:
הגשת עבודות בקורס שנלמד בסמסטר א - סוף חופשת הפסח
הגשת עבודות בקורס שנלמד בסמסטר ב או שנתי - סוף אוגוסט 

תנאי מעבר, עבודות ובחינות:
א. תנאי לגשת לבחינה או להגשת עבודה - נוכחות של % 80 לפחות בשיעורים.
ב. מעבר מדרג 1 לדרג 2 המעבר מדרג 1 לדרג 2 אינו חייב להיות בו זמנית בכל המדורים. התלמידים יתקבלו ללימודים בדרג 2 לאחר שהשלימו את המבוא (או המבואות) באותו מדור.
ג. ציון מעבר במבואות פרוזה ושירה הינו 60
ד. כל תלמיד חייב לכתוב עבודות סמינריוניות. במסלול דו-חוגי: עבודה סמינריונית אחת בספרות עברית חדשה, והשניה במדור ספרות האגדה-חז"ל והספרות העממית או במדור ימה"ב.
במסלול החד-חוגי: שלוש עבודות סמינריונית בספרות עברית ואחת בספרות השוואתית. 
ה. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב': עמידה בשני שעורי חובה לפחות ולא פחות מ- 12 שש"ס בסה"כ וממוצע 60 שנתי.

תלמיד שלא יעמוד בתנאים הנ"ל לא ימשיך לימודיו בחוג. תלמיד שיכשל פעמיים בשעור חובה לא יוכל להמשיך לימודיו בחוג.
קבלה על תנאי:
אי עמידה בתנאים שנקבעו לתלמיד בעת קבלתו יביאו להפסקת לימודים.


שקלול הציון הסופי:

%25 ממוצע ציוני הסמינריונים
%75 ממוצע ציוני השיעורים.

מבזקים


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן