הלימודים לתואר שלישי - Ph.D

יו"ר וועדת ד"ר: פרופ' דינה שטיין
 
תנאי קבלה

רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד מחקר כל בעל תואר שני בחוג ספרותי כלשהוא באוניברסיטה מוכרת בארץ ובחו"ל שלמד במסגרת מסלול מחקרי (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) והשיג ציון 80 (טוב) לפחות במהלך לימודיו ו 86 (טוב מאוד) בעבודת הגמר המחקרית. מוסמכי חוגים אחרים המבקשים להתקבל יחוייבו בלימודי השלמה. מוסמכים במסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) לא יתקבלו אלא לאחר השלמת עבודת גמר מחקרית ברמה הנדרשת.
מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE ראה תקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

תיק מועמד לקבלה יכלול:
1. קורות חיים בעברית ובאנגלית
2. הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית חתומה ע"י המנחה
3. תקציר נושא המחקר באנגלית
4. אסמכתאות על תואר ראשון, כולל תדפיס קורסים וציונים
5. אסמכתאות על תואר מוסמך, כולל תדפיס קורסים וציונים
6. שתי המלצות מאנשי אקדמיה, אחד הממליצים יהיה מנחה התיזה 
7. הסכמת מנחה בכתב
 
משך הלימודים: 4 שנים (שנה ראשונה - שלב מחקר א' - כתיבת הצעת מחקר ואישורה. שנה שנייה, שלישית ורביעית - כתיבת עבודת המחקר).
מבנה הלימודים
בשלב הלימודים הראשון שימשך שנה אחת יעסוק התלמיד בהכנת תוכנית מחקר מפורטת שתוגש בחתימת המנחה/והוועדה המלווה במידה ותוקם ליו"ר ועדת הדוקטוראט החוגית. עם אישור ההצעה יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
מדריך עבודת הד"ר/והוועדה המלווה במידה ותוקם, יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה; וועדת הד"ר החוגית תאשר את התכנית והיקפה. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת השתתפות בשיעורים בהתאם לצורך. בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה ובלימודי השלמה ושיעורי עזר, כגון שפות זרות, התלמיד כפוף לדרישות הרגילות באותם קורסים. תכנית הלימודים תיקבע בידי ועדת הדוקטוראט עם קבלת התלמיד לשלב ראשון של לימודיו. המעבר משלב ראשון לשלב השני מותנה בהשלמה של לפחות שליש מן התכנית.
עם סיום עבודת המחקר יגיש התלמיד את עבודתו בחתימת המנחים ובאישור הועדה המלווה (במידה ותוקם) לועדת הדוקטוראט החוגית.
לאחר שתיערך בדיקה שתאשר כי אמנם סיים התלמיד את כל חובותיו כנדרש על-פי התקנון, תמליץ הועדה על העבודה לשיפוט ותעביר אותה לרשות ללימודים מתקדמים.
לימודי מסלול ישיר לדוקטורט
מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לד"ר חייב להיות בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, ואשר השיג בלימודי התואר הראשון בשני החוגים בהם למד ציון משוקלל של 90 לפחות. תיק המועמד לקבלה יכלול את המסמכים הבאים (המסמכים הבאים יוגשו בשבעה העתקים לא כרוכים):
טופס בקשת קבלה ללימודים
צילום תעודת גמר לב.א.
גליונות ציונים מאושרים לב.א.
המלצות משני אנשי אקדמיה
קורות חיים בעברית ובאנגלית
הצהרת כוונות
תקציר נושא המחקר באנגלית
אישור בכתב על הסכמת מנחה
 
מבנה הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט:
א. השתתפות בקורסים בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מ.א., וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
ב.  הגשת שתי עבודות סמינריוניות. על התלמיד להשיג בעבודות אלו ציון של 90 לפחות.
ג.   תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השתתפות בקורסים בהיקף של 16 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
ד.  הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.
משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.
לאחר אישור הצעת המחקר לדוקטור יעבור התלמיד לשלב ב' - משך הלימודים לכתיבת הדוקטור הוא שלוש שנים.
יש לעיין בתקנון לימודי תואר שלישי המופיע בחלקו הראשון של השנתון (או באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים).