הלימודים לתואר ראשון - מגמת ספרות השוואתית

המגמה לספרות השוואתית
המגמה מציעה מגוון רב של תחומי לימוד: הספרות הקלאסית (יוונית ולטינית), הסלאבית, הגרמנית, האנגלית, הצרפתית, הספרדית והאיטלקית. בין שעורי המבוא ושעורי הבחירה ניתן דגש על היכרות עם הזרמים המרכזיים שעיצבו תפישות של הטקסט הספרותי על סוגיו השונים כמו גם התוודעות אל תחנות היסוד בביקורת הספרות. השעורים המתקדמים והסמינרים פותחים אופקי לימוד שונים:


1. תולדות הספרות
לימוד פרקים נבחרים בתולדות ספרות המערב בהקשר היסטורי ותרבותי. השאלות שעומדות במרכז הדיון עוסקות במקוריות, השפעה וחיקוי, כמו גם התחקות אחר תרגומים וגלגולים תרבותיים של דימויים מרכזיים, תמות ספרותיות ומיתולוגיות בתקופות שונות. התחקות אחר גנאלוגיות של סוגי הספרות, נקודות מבט היסטוריות על צורות מבע, ריאליזם ופואטיקה.


2. סוגים ספרותיים
ההבחנה בין פרוזה לשירה, וכן בין סוגי הכתיבה השונים: שירה לירית, אפית, דרמה, רומן ועוד. לימוד האידיאולוגיות המוצהרות והחבויות של הסוגים הספרותיים וסוגי השיח השונים.


3. תיאורית הספרות
שאלות היסוד אודות מהות הטקסט, המחבר, הקורא ופעולת הפרשנות. לימוד ההצהרות הפואטיות, הביקורתיות והאסתטיות של יצירות ספרות ויצירות תיאורטיות על הספרות. מתודולוגיות פרשניות מתחומים שונים והשפעתם המעצבת על חקר הספרות כמו מהפילוסופיה, פסיכואנליזה, פמיניזם, 
פוסט קולוניאליזם ומגדר.

4. ספרות ותרבות
יחסי הגומלין של הספרות עם האמנויות האחרות כמו ציור, פסול, מוסיקה וקולנוע, כמו גם יחסיה עם תחומים אחרים כפילוסופיה, דתות, פולקלור, מדעי המדינה, משפט ופסיכולוגיה.


תנאי קבלה

1.עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג (סכם 500)
2. ראיון אישי
3.תלמידים שלא סיימו בית-ספר תיכון עברי יידרשולעמוד בבחינת יע"ל ברמה הנדרשת בחוג 125

חשוב: ניתן להירשם לקורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית טרם הגשת
מועמדות ללימודים בחוג ובכך לשפר את סיכויי הקבלה. המכינה האוניברסיטאית מציעה גם קורסי הכנה באנגלית בכל הרמות.

!!!שימו לב: אין קורס האוריינות במכינה מהווה תחליף לבחינת היע"ל ולהשגת הציון הנדרש בחוג.!!!

המסלול הדו-חוגי

משך הלימודים 3 שנים ובמהלכן חייב התלמיד להשלים מכסה של 60 נקודות כדלהלן:

4 נ'
4 שש"ס
מבוא לפרוזה
4 נ'
4 שש"ס
מבוא לשירה
4 נ'
4 שש"ס
מבוא לדרמה ולתיאטרון
8 נ'
8 שש"ס
ספרויות אירופה: פרספקטיבות היסטוריות ומושגי יסוד חלק א+ב
4 נ'
4 שש"ס
מהי ספרות? גישות ומושגי יסוד בתאוריה הספרותית במאה ה- 20 (בשנים ב' או ג')
16 נ'
 16 שש"ס
שיעורי בחירה ספרות השוואתית מרשימת הקורסים בדרג 1 או 2
4 נ'
4 שש"ס
קורס בחירה מ"דרך הרוח" באישור יועצת ב.א.
8 נ'
8 שש"ס
2 סמינריונים (במגמה לספרות השוואתית בשני תחומים שונים, אצל מרצים שונים)
יש אפשרות לבחור גם בסמינריון אחד כקורס שמיעה
תנאי כניסה לסמינריון: שמיעת קורס מבוא בתחום
8 נ'
8 שש"ס
שיעורי בחירה בספרות עברית מרשימת הקורסים דרג 1 או 2 
יש אפשרות לבחור גם בסמינריון אחד כקורס שמיעה
תנאי כניסה לסמינריון: שמיעת קורס מבוא בתחום

המסלול החד-חוגי
למסלול החד-חוגי יתקבלו התלמידים בשנה השניה ללימודיהם בחוג לספרות עברית והשוואתית שעמדו ברישות המעבר לשנה ב' ובממוצע 80 לפחות בחוג לספרות וכן בחוג ממנו הם מבקשים לעבור. הלימודים בחוג השני יוכלו להחשב כמקבץ באישור יועץ ב.א. ובהתאם לציונים כנדרש.

60 נ'
קורסים במגמה לספרות עברית
40 נ'
קורסים במגמה לספרות השוואתית
20 נ'
מקבצים (חוץ-חוגיים)
סה"כ 120 נ'

התוספות למסלול החד-חוגי מתחלקות לפי הפירוט הבא:

א - במגמה לספרות השוואתית
4 נ'
4 שש"ס
1 סמינריון כתיבה
16 נ'
16 שש"ס
4 שיעורים לפי בחירת התלמיד מתוך תכנית המגמה
סה"כ 20 נ'
ב - במגמה לספרות עברית
4 נ'
4 שש"ס
1 סמינריון כתיבה
4 נ'
16 שש"ס
4 שיעורים לפי בחירת התלמיד מתוך תכנית המגמה
סה"כ 20 נ'
ג - במקבצים
על התלמיד להירשם למקבץ בהיקף של 20 נ'. התלמיד רשאי לבחור את הקורסים מבין החוגים והמקבצים הבאים: המקבץ לפולקלור, המקבץ ליידיש, המקבץ לדרמה או מקבץ אחר שיאושר ע"י יועץ החוג
 
 
תנאי מעבר, עבודות ובחינות:
א. תנאי לגשת לבחינה או להגשת עבודה - נוכחות של % 80 לפחות בשיעורים.
ב. מעבר מדרג 1 לדרג 2 המעבר מדרג 1 לדרג 2 אינו חייב להיות בו זמנית בכל המדורים. התלמידים יתקבלו ללימודים בדרג 2 לאחר שהשלימו את המבוא (או המבואות) באותו מדור.
ג. ציון מעבר במבואות פרוזה ושירה הינו 60
ד. כל תלמיד חייב לכתוב עבודות סמינריוניות. במסלול דו-חוגי: שתי עבודות סמינריוניות בספרות השוואתית בשני תחומים שונים ואצל מרצים שונים. במסלול החד-חוגי: שלוש עבודות סמינריונית בספרות השוואתית
בתחומים שונים ואצל מרצים שונים ואחת בספרות עברית. 
ה. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב': עמידה בשני שעורי חובה לפחות ולא פחות מ- 12 שש"ס בסה"כ וממוצע 60 שנתי.

תלמיד שלא יעמוד בתנאים הנ"ל לא ימשיך לימודיו בחוג. תלמיד שיכשל פעמיים בשעור חובה לא יוכל להמשיך לימודיו בחוג.
קבלה על תנאי: 
אי עמידה בתנאים שנקבעו לתלמיד בעת קבלתו יביאו להפסקת לימודים.
 
מועדי הגשת עבודות:
קורס שנלמד בסמסטר א - סוף חופשת הפסח
קורס שנלמד בסמסטר ב אוש נתי: הגשה בסוף אוגוסט
 
שקלול הציון הסופי:
%25 ממוצע ציוני הסמינריונים
%75 ממוצע ציוני השיעורים.