Folklore Division

folklorהחטיבה לפולקלור נועדה להקנות ידע, הבנה ומיומנויות קריאה ופרשנות עדכניות בתחומי הפולקלור השונים - ספרות עממית לסוגיה, תרבות חומרית, אמונות, טקסים ומנהגים, אתנולוגיה, אתנוגרפיה ועוד. מחקר הפולקלור ולימודי החטיבה מבוססים על מפגש בין תחומי דעת שונים, כגון, ספרות, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה, מחשבת ישראל, אמנות ועוד. הלימודים נפרשים על פני תקופות שונות בהיסטוריה וכוללים היכרות עם סוגות עממיות שונות, כגון, המיתוס, המעשייה, האגדה, הסיפור האישי, החידה, הבדיחה ועוד, ועם שיטות מחקר ייחודיות לתחום. במסגרת לימודי החטיבה אנו מכשירים את התלמידים לערוך עבודת שדה אתנוגראפית ומחקר פולקלוריסטי, ולהעשיר בכך הן את תפיסתם הביקורתית הן את סביבתם התרבותית.

 מורי החטיבה

שם : פרופ' חיה בר-יצחק
קומה : 18 חדר : 1806 - בניין אשכול
תחומי עניין: פולקלור יהודי, ספרות עממית, סוגות, מרכיבים פואטיים בסיפורת עממית, אתנוגרפיה, נארטיבים עממיים בישראל- התיישבות, הגירה ואתניות, פולקלור יהודי מזרח אירופה.
טלפון : 04-8240184
פנימי: 2184
דוא"ל : hbitzhak@research.haifa.ac.il
שם : ד"ר לריסה פיאלקובה
קומה : 18 חדר : 1801 - בניין אשכול
תחומי עניין: ספרות עממית סלאבית, ספרות עממית בעולם המודרני, פולקלור של מהגרים, ספרות רוסית.
טלפון : 04-8240432
פנימי: 2432
דוא"ל :lara@research.haifa.ac.il
שם : ד"ר דינה שטיין
קומה : 18 חדר : 1802 - בניין אשכול
תחומי עניין: פואטיקה והרמנויטיקה בספרות חז"ל; היבטים תיאורטיים בספרות עממית.
טלפון : 04-8288177
פנימי: 8177
דוא"ל :
dstein@research.haifa.ac.il
שם : ד"ר רוית ראופמן
קומה : 18 חדר : 1801 - בניין אשכול
תחומי עניין: גישות פסיכולוגיות למעשיות
טלפון : 04-8240432
פנימי: 2432
דוא"ל : Dror58@zahav.net.il
שם : ד"ר אסתר יוהס
קומה : 18 חדר : 1802א - בניין אשכול
תחומי עניין:תרבות חומרית וחזותית בהקשר היהודי.
טלפון : 04-8240432
פנימי: 2432
דוא"ל :Esther.juhasz@gmail.com
שם : גב' צפי זבה-אלרן
קומה : 18 חדר : 1801 - בניין אשכול
תחומי עניין: סיפור העם העברי בעת החדשה, זהות יהודית וחילוניות, פולקלור ימי.
טלפון : 04-8240432
פנימי: 2432
דוא"ל : tsafisebba@gmail.com
שם: ד"ר עידית פינטל-גינסברג
תחומי עניין: סימבוליזם יהודי תרבותי, ספרות עממית, פולקלור בספרות חז"ל וימה"ב, וזיקתו לסוגיות תרבותיות בנות זמננו כריטואלים, חגים, מאגיה ודמונולוגיה.
תפקיד: המרכזת המדעית של ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
חדר: 146 בניין רב תכליתי
טלפון : 04-2470246
פנימי: 2726
דוא"ל :ipinterg@research.haifa.ac.il
קורסים תשע"ב 2011-12
קורסים תש"ע 2010
קורסים תשסט 2009
קורסים תשסח 2008
על סיפורי הקובץ
סיפורי הקובץ עוסקים בנושאים רבים ומגוונים: חורבן וגאולה; גולה וארץ-ישראל; בית המקדש ובתי-כנסת; יחסים בין יהודים לגויים – עלילות דם, קידוש השם, פרעות וישועות ועוד; דמויות של צדיקים ורבנים; ארועים היסטוריים כגון גזרות ת"ח ות"ט, ישועת יהודי ארביל בפרעות 1941; מחזור השנה וחגי ישראל – חנוכה, פסח, שבועות ול"ג בעומר; מחזור חיי אדם – לידה וברית מילה, התבגרות, נישואין וחתונה, זקנה ומוות; יחסי גומלין בין גברים לנשים; ערכים מרכזיים של החברה המספרת כגון כיבוד אב והכנסת אורחים; חוכמה וכסילות; תשמישי קדושה ומצווה; עלייה לרגל למקומות קדושים; אבנים; שדים ושדות; דרקונים ומכשפות; סיפורי עלייה וקליטה; סיפורים על בניית הארץ כמו, למשל, סיפור הגמל המעופף של יריד המזרח ובניית בית חרושת פולגת; ואפילו סיפור על כוחו של סיפור. [...] הדיונים מצביעים על מחקר רענן, חי ותוסס של הספרות העממית. מחקר שאינו שוקט על השמרים ושבו דור החוקרים הצעיר מרחיב ומחדש תוך התייחסות למחקרים של מוריו. סיפורי הקובץ והדיונים המלווים אותם הם בגדר "קערת צימוקים ושקדים" המוגשת כאן להנאת הקורא והחוקר, כמתבקש מקובץ היובל של אסע"י

מתוך דברי המבוא, חיה בר-יצחק
תוכן העניינים
הכנס הבין-אוניברסיטאי הכ"ח לחקר הפולקלור
יתקיים באוניברסיטת חיפה בימים ג'-ד' 20-19 במאי 2009 כה-כו באייר תשס"ט:
תוכנית הכנס